Sapu nyéré Pegat Simpay nyaéta kawih nu diciptakeun ku

By On Thursday, August 11th, 2022 Categories : Tanya Jawab

Sapu nyéré Pegat Simpay nyaéta kawih nu diciptakeun ku – Hi Agan dan sista semua, Selamat datang di web site www.situspanda.Com ini. Sore ini, kita di web site situspanda dotcom mau memberikan pertanyaan dan jawaban yang bagus tentang Sapu nyéré Pegat Simpay nyaéta kawih nu diciptakeun ku. Sebaiknya bapak dan ibu bisa simak yang setelah ini:

You’re Reading a Free Preview
Pages 4 to 5 are not shown in this preview.

               1 .   Rakitan basa anu ditulis ku para bujangga
atawa seniman sarta miboga birama anu ajeg disebut ogé ….

a.      
Kawih

b.      Sajak

c.       Pédaran

d.      Mantra

e.       Novél

             2.   Unsur rumpaka kawih aya opat, iwal ti …

a.       Rasa

b.      Nada

c.       Amanat

d.      Téma

e.      
Latar

              3.  Salah sahiji contoh gaya basa ngasor,
nyaéta …..

a.       Gunung
siga anu milu nguyung

b.      Najan
nepi ka ceurik getih ogé

c.      
Dahar gé ukur jeung uyah

d.      Karunya
anakna teh geuning teu ningali

e.       Kecap
Srikandi keur sesebutan ka awéwé wanian

             4.  Gaya basa nu sok dipake pikeun ngaganti
(ngaran) ku sesebutan nyaeta ….

a.       Mijalma

b.     
Lalandian

c.       Ngasor

d.      Rarahulan

e.       Rautan

             5.    Sapu Nyéré Pegat Simpay nyaeta kawih nu
diciptakeun ku ….

a.      
Sambas Mangundikarta

b.      Mus
K. Wirya

c.       Musrih

d.      Koko
Koswara

e.       Nining
Meida

             6.   Sajak nu ngagambarkeun rasa panyajakna
atawa ngebréhkeun pikiran jeung rasa pribadi panyajakna tur sipatna leuwih
subjéktip nyaéta sajak ….

a.       Épik

b.     
Lirik

c.       Anyar

d.      Tradisi

e.       Rajah

            7.  Grand Prix masuk kana sajak ….

a.      
Épik

b.      Lirik

c.       Anyar

d.      Tradisi

e.       Rajah

            8.  Nu ngarang sajak Janté Arkidam nyaéta ….

a.       Godi
Suwarna

b.      Kis
W. S

c.       Yus
Rusyana

d.     
Ajip Rosidi

e.       Karna
Yudbirata

Perhatikeun
sajak di handap keur ngajawab soal no. 4 jeung no. 5!

      Langit
ngempray, langit harepan

      Seuneu
teuneung geni kawani

      Ngaléntab
sagara keusik

      …….

            9.  Bait nu cocok jeung sajak diatas nyaeta
….

a.       Geni
sakti, cahya ilahi

Hamo bisa dipareuman

b.      Sut
urang sundut

Nyengeut obor kamerdekaan

c.       Najan
laut kidul

Ngoletrak dipake nyiram

d.     
Ngahuru ngabela-bela

Ngaduruk leuweung gonggong
langit langgong

e.       Dayang
sumbi gupay pucukna

Tangkuban parahu jadi suluhna     10. 
Judul sajakna nyaéta ….

a.      
Seuneu Bandung

b.      Janté
Arkidam

c.       Grand
Prix

d.      Aya
naon di cinaon

e.       Blues
kéré lauk

11.  Hiji
karya sastra buhun anu eusina miboga diksi jeung wirahma jeung miboga kakuatan
magis nyaeta ….

a.       Kawih

b.      Sajak

c.       Pédaran

d.      Mantra

e.       Novél

12.  Mantra
nu sok dipapatkeun pikeun ngawasa sukma nu lian nyaeta ….

a.      
Asihan

b.      Rajah

c.       Jangjawokan

d.      Singlar

e.       Jampé

13.  Fungsi
mantra ajian nyaéta ….

a.       Ngaleungitkeun
kasakit

b.      Ngawasa
sukma nu lian

c.      
Ngadatangkeun kakuatan

d.      Nyingkahkeun
hal-hal nu teu dipikahayang

e.       Pikeun
kasalametan

14.  Hong
citra kasunyian

Hong citra kasundulan

Jleg bumi

Jleg manusa

Jleg setan

Manusa wisésa

Sétan sampurna

Sampurna kersaning Allah

Ashadu alla ilaha illalloh

Waashadu anna Muhammadar Rasululloh

Mantra diatas téh kaasup kana mantra ….

a.       Ajian

b.      Singlar

c.       Jangjawokan

d.      Asihan

e.      
Rajah

15.  Mantra
nu sok dipapatkeun pikeun kasalametan jeung biasana dipaké paranti minangka
ijin hiji tempat nyaéta ….

a.       Ajian

b.      Singlar

c.       Jangjawokan

d.      Asihan

e.      
Rajah

16.  Kampung
Cireundeu teh kampung nu kadaharan pokok masarakatna nyaéta …

a.       Béas

b.     
Sampeu

c.       Ubi

d.      Talas

e.       Jagung

17.  Penulis
pédaran Kampung Cireundeu nyaéta ….

a.       Asép
Wardiman

b.      Emen
Sunarya

c.       Widia

d.     
Ari Andriansyah

e.       Sony
Farid Maulana

18.  Jenis
sampeu nu dipelak tur dikonsumsi di Cireundeu nyaéta sampeu ….

a.      
Pait

b.      Manis

c.       Keras

d.      Taneuh

e.       Putih

19.  Tiap
bulanna kampung Cireundeu ngahasilkeun …. ton/hektar.

a.       10

b.      15

c.      
20

d.      25

e.       30

20.  Rupa-rupa
kadaharan nu diolah ti sampeu kampung cireundeu nyaéta, iwal ti …

a.       Awug

b.      Gegetuk

c.       Comro

d.      Rangining

e.      
PutuPage 2

Video yang berhubungan

Kita harap kiranya jawaban mengenai Sapu nyéré Pegat Simpay nyaéta kawih nu diciptakeun ku itu ada gunanya untuk sobs semuanya.

Andaikan bapak dan ibu memerlukan saran lainnya,kalian bisa hubungi kita melalui link kontak kami.

Sapu nyéré Pegat Simpay nyaéta kawih nu diciptakeun ku | admin | 4.5